RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie RODO* oraz ustawy o ochronie danych osobowych i dbając o Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Szkoła Podstawowa w Zagości (dalej: my). Mamy siedzibę w Zagość 12, kod pocztowy 28-400 poczta Pińczów. Możesz z nami się skontaktować telefonicznie: 413571762 lub mailowo: spzagosc@op.pl. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który będzie monitorował i nadzorował przetwarzanie Twoich danych i możesz się z nim skontaktować e-mailowo: biuro@ochrona-danych.net

Będziemy przetwarzać Twoje dane i dane Twoich dzieci lub podopiecznych na postawie przyznanej opieki prawnej, aby(cel przetwarzana):

  • realizować obowiązek w zakresie wykonywanej działalności edukacyjnej i oświatowej dzieci i młodzieży niepełnoletniej zgodnie z przepisami prawa.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych  i danych osobowych Twoich dzieci lub podopiecznych na postawie przyznanej opieki prawnej,  przez nas jest:

  • Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) z późn. zm., Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. Nr 95, poz. 425) z późn. zm. , oraz przepisów wykonawczych w tym zakresie i innych przepisów w zakresie wykonywanych działań statutowych szkoły i przedszkola oraz RODO  – art. 6 punkt 1 lit. c.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać Twoje dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonać zakres naszych zobowiązań wobec Ciebie.

Możemy przekazać Twoje dane:

  • jedynie podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia,
  • innym odbiorcom: bankom i instytucjom na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane przetwarzane będą przez okres realizacji edukacji szkolnej i wytycznych w zakresie archiwizacji i udostępnia dokumentacji na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Ci:

a)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)     prawo do usunięcia po ustaniu celu przetwarzania, zgodnego z przepisami prawa;

d)     ograniczenia przetwarzania danych;

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie;

e)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

f)      prawo do przenoszenia danych;

g)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

 

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe.

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem realizacji obowiązków Administratora Danych na podstawie przepisów prawa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie RODO* oraz ustawy o ochronie danych osobowych i dbając o Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Szkoła Podstawowa w Zagości (dalej: my). Mamy siedzibę w Zagość 12, kod pocztowy 28-400 poczta Pińczów. Możesz z nami się skontaktować telefonicznie: 413571762lub mailowo: spzagosc@op.pl. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który będzie monitorował i nadzorował przetwarzanie Twoich danych i możesz się z nim skontaktować e-mailowo: biuro@ochrona-danych.net

Będziemy przetwarzać Twoje dane, aby (cel przetwarzana):

§  w celu: publikacji danych osobowych i wizerunku w wydawnictwach papierowych i elektronicznych  realizowanych przez Administratora Danych bez podania danych adresowych w tym również numeru telefonu, adresu email  o Twoich dzieciach i podopiecznych na podstawie opieki prawnej.

Podstawą przetwarzania Twoich danych przez nas jest:

§  dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych -  RODO  – art. 6 punkt 1 lit. a,

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać Twoje dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonać zakres naszych zobowiązań wobec Ciebie.

Możemy przekazać Twoje dane:

§  jedynie podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia,

§  innym odbiorcom: na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane przetwarzane będą przez do momentu realizacji celu lub wycofania zgody przez Ciebie i wygaśnięcia roszczeń Administratora.

Przysługuje Ci:

a)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)     prawo do usunięcia po ustaniu celu przetwarzania, zgodnego z przepisami prawa;

d)     ograniczenia przetwarzania danych;

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie;

e)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

f)      prawo do przenoszenia danych;

g)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest dobrowolne.