Aktualności

20 października 2019 18:34 | Aktualności

ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII W NASZEJ SZKOLE JUŻ RUSZYŁA !!!

Drugiego września 2019 rozpoczęła się IX Edycja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego  dla szkół  ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY! Nasza szkoła od bieżącego roku szkolnego postanowiła przyłączyć się do tej proekologicznej akcji. Celem tego programu jest zachęcanie uczniów do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi i wyrabianie właściwych nawyków i postaw sprzyjających ochronie środowiska naturalnego. 

Organizatorami programu są Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S.A. oraz Biosystem Electrorecykling S.A., które działając w branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami, inwestuje również w przedsięwzięcia mające na celu wzrost świadomości ekologicznej konsumentów oraz promowanie zasad selektywnego pozbywania się odpadów.

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW, RODZICÓW, NAUCZYCIELI IORAZ PRACOWNIKÓW DO PRZYNOSZENIA ZUŻYTYCH BATERII I WRZUCANIU ICH DO SPECJALNEGO POJEMNIKA STOJACEGO W HOLU SZKOŁY !!!

DLACZEGO BATERIE SĄ NIEBEZPIECZNE?

Rozwój przemysłu oraz nowoczesnych technologii ułatwiających życie, staje się problemem nie tylko dla świata fauny i flory, ale także dla człowieka. W zastraszającym tempie postępuje degradacja środowiska i wydłuża się lista chorób cywilizacyjnych. Jednym z licznych zagrożeń jest problem odpadów, m.in. baterii.

NIE WYRZUCAJ ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW DO KOSZA NA ŚMIECI!

Baterie to odpady niebezpieczne

W bateriach zachodzą skomplikowane procesy chemiczne, w których udział biorą toksyczne pierwiastki. Szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka, stwarzają zawarte w bateriach metale ciężkie (m.in.: ołów, kadm, rtęć) oraz kwasy bądź zasady tworzące elektrolit, które mają właściwości żrące i korozyjne

PRZECIĘTNIE W JEDNEJ TONIE ZUŻYTYCH BATERII ZNAJDUJE SIĘ: 3 KG RTĘCI,
0,5 KG KADMUORAZ KILKA KILOGRAMÓW NIKLU I LITU.

Ołów - powoduje choroby w organizmach żywych, m.in.: uszkodzenia mózgu, choroby nerek i przewodu pokarmowego, neuropatię i nadciśnienie tętnicze.

Rtęć – bywa przyczyną masowych skażeń środowiska, zatruwa organizmy żywe;
u ludzi powoduje m.in.: uszkodzenia układu nerwowego, nerek, niewydolność oddechową, deformację kości.

Kadm – upośledza procesy zachodzące w organizmie, powodując, m.in.: uszkodzenia nerek, wątroby, osteoporozę, anemię i zmiany nowotworowe.

Nikiel – uszkadza błony śluzowe, powoduje zmiany w szpiku kostnym oraz może przyczynić się do rozwoju komórek nowotworowych.

Lit –powoduje obrzęk płuc, uszkadza układ nerwowy, pokarmowy, sercowo-naczyniowy, a także(ze względu na właściwości żrące) skórę człowieka.

 

ZBIERAMY BATERIE I CO DALEJ?

Zużyte baterie i akumulatory stanowią źródło cennych surowców wtórnych. Ich właściwa zbiórka pozwala nie tylko unieszkodliwić toksyczne metale ciężkie, ale także odzyskać część surowców oraz zaoszczędzić energię potrzebną do wydobycia pierwiastków, niezbędnych między innymi do produkcji nowych baterii.

Proces przetwarzania i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów można podzielić na trzy etapy:

  • zbiórka zużytych baterii i akumulatorów;
  • sortowanie, np.: na baterie i akumulatory kwasowo-ołowiowe, niklowo-kadmowe i pozostałe;
  • przetwarzanie poszczególnych rodzajów na odpowiednie frakcje materiałowe i recykling wyodrębnionych metali w instalacjach.

W 2014 roku wprowadzono do obrotu w Polsce ok. 441,9 mln sztuk baterii i akumulatorów przenośnych (GIOŚ).

W zależności od rodzaju ogniwa najczęściej stosuje się jedną z 3 metod odzysku:

  • HYDROMETALURGICZNA – polega na odzysku materiałów w wyniku rozpuszczenia odpadów w kwasach bądź zasadach;
  • MECHANICZNA – polega na rozdrobnieniu odpadów w specjalnych młynach, a następnie na ich rozdzieleniu na frakcje (np. z wykorzystaniem elektromagnesów czy specjalnych sit do elementów plastikowych, papierowych i innych);
  • TERMICZNA – polega na wytopieniu metali w specjalnych piecach i odzysku niektórych materiałów.

W 2014 roku zebrano ok. 3 710 ton zużytych baterii i akumulatorów przenośnych.
Osiągnięty poziom zbiórki wyniósł 33,06 % przy wymaganym w 2014 roku poziomie zbierania 35 % (GIOŚ).

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

Baterie i akumulatory to odpady niebezpieczne, powstające w głównej mierze w gospodarstwach domowych. Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za właściwe postępowanie z nimi. Selekcja i zbiórka odpadów,
w tym odpadów niebezpiecznych, stały się naszym wspólnym problemem, którego rozwiązanie wymaga poparcia i zaangażowania całego społeczeństwa.

 

ZAWSZE WYRZUCAJ ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY DO SPECJALNEGO POJEMNIKA !! 

 

 Kupuj z głową! Przed zakupem sprawdź, czy nie posiadasz już baterii
    w domu.

 Korzystaj z akumulatorów. Akumulatory mogą być wielokrotnie ładowane,  
    więc ograniczasz w ten sposób ilość baterii.

 Oddziel zużyte baterie i akumulatory od pozostałych odpadów.

 Pamiętaj o bateriach ukrytych w różnych przedmiotach.

 Regularnie odnoś zużyte baterie i akumulatory do specjalnych pojemników.
    Pojemniki do zbiórki zużytych baterii znajdziesz,m.in. w sklepach
    oraz szkołach.

 

(Materiały informacyjne pochodzą ze strony internetowej organizatora http://www.zbierajbaterie.pl)

Przeczytano: 105 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: