Procedura organizacji pracy Przedszkola w Zagości od 1 września 2020 r. w czasie zagrożenia epidemicznego

 

 

       Procedura organizacji pracy

              Przedszkola w Zagości

 

od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego
pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych
w czasie zagrożenia epidemicznego

 I.  Cel

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy przedszkola w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa

 

 II.       Zakres procedury

Procedurę należy stosować w Przedszkolu w Zagości  prowadzonej przez Fundacje Ekorozwój Ponidzia w Pińczowie.

 

III.      Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor przedszkola..

 

IV.   Postanowienia ogólne

 1. Do przedszkola  może przychodzić tylko:

a)    dziecko/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg

oddechowych,

b)    dziecko/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,

c)    dziecko/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 1. Dziecko może być przyprowadzany do przedszkola i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.
 2. Przez objawy o których mowa w pkt.1a) i 2 rozumie się:

a)      podwyższoną temperaturę ciała,

b)      ból głowy i mięśni,

c)      ból gardła,

d)     kaszel,

e)      duszności i problemy z oddychaniem,

f)       uczucie wyczerpania,

g)      brak apetytu.

 

V. Organizacja opieki w przedszkolu:

 1. Grupa dzieci wraz z opiekunem będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy dzieci przyporządkowani są, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.
 2. W sali, w której przebywa grupa  usunięto  przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. dywany, pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane będą  przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) będą  dokładnie myte, czyszczone lub dezynfekowane.
 3. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 4. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 5. Należy ograniczyć na terenie przedszkola przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązać do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 6.  Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej   przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m. 
 7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola  mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników  jak i  innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 8.  Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). W przypadku, gdy  szatni znajduje się 2 dzieci  należy czekać na wejście do budynku  w odpowiednich odstępach 1,5 m.
 9. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
 10. Wychowawca grupy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami dzieci.
 11. Placówka wyposażona jest w bezdotykowy termometr ( co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowaniu go po użyciu wdanej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
 12.  Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 13. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu. /Izolatorium znajduje się w szkole/
 14. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie przedszkola lub wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.
 15. Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do placówki, będzie  regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
 16.  Przygotowano zestawy zabawek-klocków/przemiennie na co drugi dzień/

 

VI. Higiena i dezynfekcja

 1. Wszystkie dzieci i pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych.
 2. Przed wejściem do budynku należy umożliwiono  skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieszczono informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do placówki.
 3. Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
 4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 5. Na terenie placówki przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i włączników.
 6.  Przedszkole wyposażone jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania.
 7. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji
 8. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy  zaopatrzeni zostali  w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice, a także fartuchy. 
 9. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

 

VII.  Wydawanie posiłków.

 1. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne
 2. Rekomenduje się po  wydawaniu  posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy, krzeseł po każdym dziecku.
 3. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 4. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.
 5. Należy dopilnować właściwego segregowania zużytych pojemników i sztućców.
 6. Dania powinny być wydawane przez osobę do tego wyznaczoną.
 7. Dopuszcza się dostarczenie przez firmy cateringowe posiłków w pojemnikach zbiorczych a następnie rozdzielenie ich na talerze i sztućce wielorazowe znajdujące się na wyposażeniu szkoły tylko w sytuacji, kiedy naczynia i sztućce zostaną umyte zgodnie z zaleceniami w pkt. 5.

 

VIII.   Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.

 1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości.
 2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika przedszkola wyznaczonego przez dyrektora .
 3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała: Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców  dziecka w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka z placówki i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.
 4. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.
 5.  Rodzic po odebraniu dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania dziecka  przez lekarza.
 6.  Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia ucznia.
 7. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
 8. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
 9. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego     Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

IX.  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły.

 •  Do pracy w przedszkolu  mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników  powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania:

a)      zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,

b)      do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,

c)      o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.

d)     kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),

 1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
 2.  Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.  
 3. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 1). 
 4. Pracownicy z objawami choroby, o których mowa dziale IV pkt. 4 nie mogą przychodzić do pracy.
 5. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
 6. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  
 7. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

 

X. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

 1. Definicja KONTAKTU obejmuje:

a) każdego pracownika przedszkola, rodzica/opiekuna prawnego ucznia pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,

b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,

c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

 1.  Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:

a) pozostanie w domu przez 10 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,

b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,

c) jeżeli w ciągu 10 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 1. Pozostali pracownicy przedszkola  nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
 2.  Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

 

XI. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przedszkola.

 1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki/ zmianie modelu kształcenia       lub innych środkach prewencyjnych.

Dyrektor przedszkola o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/dziecka informuje organ prowadzący i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty.

 1. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor placówki zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 2. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
 3. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba

 

XII.   Obowiązki rodziców.

 1. Rodzice/opiekunowie  prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurą organizacji pracy Przedszkola w Zagości od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego
 2. Zobowiązuje  się rodziców  do przestrzegania obowiązujących Procedur Bezpieczeństwa na terenie przedszkola.
 3. Rodzice zobowiązani są na bieżąco do przekazywania dyrektorowi lub wychowawcy istotnych informacji o stanie zdrowia ucznia.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Mają też obowiązek zgłoszenia powyższej sytuacji dyrektorowi placówki.
 5. Do przedszkola przyjmowani są tylko zdrowe dzieci, to znaczy bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,5oC, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
 6. W czasie pobytu ucznia w szkole rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do odbierania telefonów z placówki.
 7.  Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są także do:

a) bezwzględnego pilnowania, aby dziecko nie przynosiło niepotrzebnych przedmiotów, zabawek do placówki, 

b)  systematycznego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu  rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz o odpowiednim sposobie zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania,

 1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do i z przedszkola  mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, innych dzieci i ich rodziców, wynoszący, co najmniej 1,5 metry.

 

XIII.  Postanowienia końcowe

 1. Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z powyższymi procedurami i zobowiązują się je ściśle przestrzegać.
 1. Wprowadzane wymagania są konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione i wyjaśnione odbiorcom.
 2. Każdy pracownik placówki poświadcza własnoręcznym podpisem zapoznanie się z niniejszą procedurą (załącznik 1).
 3. Szkoła zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażenia COVID-19.
 4. Rodzice informowani są poprzez zamieszczenie procedury na stronie internetowej przedszkola..

W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku - Zdroju – telefon alarmowy  606 370 108  lub  41 378 35 73  lub  41 378 17 79

 1. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część Procedury:

1)      lista potwierdzająca zapoznanie się pracowników z Procedurą.

2)      deklaracja rodzica

3)      karty monitoringu codziennych prac porządkowych i dezynfekcyjnych.

4)      karta mierzenia temperatury ciała dziecka,

5)      karta mierzenia temperatury ciała pracownika.