Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Zagości od 1 września 2020 r. w czasie zagrożenia epidemicznego

Procedura organizacji pracy

 Szkoły Podstawowej w Zagości

  od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego

pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych

w czasie zagrożenia epidemicznego

 

 I.        Cel

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa

 

 II.       Zakres procedury

Procedurę należy stosować w Szkole Podstawowej w Zagości  prowadzonej przez Fundacje Ekorozwój Ponidzia w Pińczowie.

 

 III.      Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor szkoły.

 

IV.   Postanowienia ogólne

 1. Do szkoły  może przychodzić tylko:
 1. uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,
 2. uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,
 3. uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 1. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.
 2. Przez objawy o których mowa w pkt.1a) i 2 rozumie się:
 1. podwyższoną temperaturę ciała,
 2. ból głowy i mięśni,
 3. ból gardła,
 4. kaszel,
 5. duszności i problemy z oddychaniem,
 6. uczucie wyczerpania,
 7. brak apetytu.
 1. Należy ograniczyć na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązać do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 2. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 3).
 3. Dopuszczalne jest wchodzenie do przestrzeni wspólnej opiekunów odprowadzających dzieci z zachowaniem zasady 1 opiekun na ucznia/uczniów przy zachowaniu dystansu społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika szkoły min, 1,5 m
 4. .Po wejściu do szkoły dzieci kierują się do szatni. W szatni jednocześnie może przebywać  wyłącznie 2 dzieci w jednym boksie. W przypadku, gdy w boksie  szatni znajduje się 2 dzieci  należy czekać na wejście do szatni  w odpowiednich odstępach 1,5 m.  na korytarzu lub jeśli pogoda pozwala na zewnątrz budynku.
 5. Wychowawcy klasy/grupy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami ucznia.
 6. W przypadku pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy podwyższonego ryzyka, w miarę możliwości, należy stosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia, tj. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych.

 V.          Higiena i dezynfekcja

 1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Rekomendowane jest noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych.
 3. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.
 4. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr ( co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowaniu go po użyciu wdanej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
 5. Należy   ściśle    przestrzegać  zaleceń   producenta   środka   dezynfekującego,    zwłaszcza w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych    przedmiotów i   pomieszczeń.
 6. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i włączników.
 7. Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu – Instrukcja mycia rąk i instrukcja dezynfekowania rąk.
 1. Przed wejściem do budynku szkoły i szatni umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk.
 2. Przy wejściu do szkoły należy umieścić numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych - wykaz numerów kontaktowych).
 3. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk.
 4. W przypadku korzystania przez uczniów lub pracowników szkoły z rękawic jednorazowych, maseczek jednorazowych należy zapewnić pojemnik lub miejsce do ich wyrzucania zgodnie z wytycznymi GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
 5. Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

 

VI.    Organizacja pracy szkoły.

 1. Zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która ograniczy gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły (np. uczniowie przebywają na dolnym lub górnym korytarzu w czasie przerw w obrębie pracowni w której maja zajęcia, przerwy lub zajęcia na boisku)
 2. Dopuszcza się możliwość zmiany czasu prowadzenia zajęć edukacyjnych, jednak nie krócej niż 30 min. I nie dłużej niż 60 min., zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. W klasach I-III przerwy organizuje nauczyciel adekwatnie do potrzeb uczniów, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 4. Zaleca się organizację przerw dla uczniów w miarę możliwości na świeżym powietrzu.
 5. Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
 6. Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustala się bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce..
 8. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów.
 9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły  zbędnych przedmiotów
 10. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe w świetlicy szkolnej lub, jeśli istnieje taka konieczność w innych salach dydaktycznych.
 11. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę, szczególnie przed przyjęciem wychowanków.
 12. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia świetlicowe należy wyposażyć w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
 13. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.
 14. Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe jest na określonych przez dyrektora szkoły zasadach, uwzględniających dwudniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów wypożyczanych w bibliotece.

VII. Wydawanie posiłków.

 1. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne
 2. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy, krzeseł po każdej grupie.
 3. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 4. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.
 5. Należy dopilnować właściwego segregowania zużytych pojemników i sztućców.
 6. Dania powinny być wydawane przez osobę do tego wyznaczoną.
 7. Dopuszcza się dostarczenie przez firmy cateringowe posiłków w pojemnikach zbiorczych a następnie rozdzielenie ich na talerze i sztućce wielorazowe znajdujące się na wyposażeniu szkoły tylko w sytuacji, kiedy naczynia i sztućce zostaną umyte zgodnie z zaleceniami w pkt. 5.

 

VIII.   Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.

 1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości.
 2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły.
 3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała: Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców  ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej, jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania ze szkoły.
 4. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.
 5. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.
 6. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia ucznia.
 7. Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.
 8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
 9. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
 10. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 11. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

IX.    Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły.

 1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły , który podejmuje następujące działania:kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia, do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy, o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.
 2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
 3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
 4. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 1).
 5. Pracownicy z objawami choroby, o których mowa dziale IV pkt. 4 nie mogą przychodzić do pracy.
 6. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
 7. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 8. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

 

X. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

 1. Definicja KONTAKTU obejmuje:
 1. każdego pracownika szkoły, rodzica/opiekuna prawnego ucznia pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
 2. rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
 3. każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
 1. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
 1. pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
 2. poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
 3.  jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 1. Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
 1. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

 

XI. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły.

 1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej      sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki/ zmianie  modelu kształcenia     lub innych środkach prewencyjnych.
 2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty.
 3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły/placówki zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
 5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osobno.

 

XII.   Obowiązki rodziców.

 1. Rodzice/opiekunowie  prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Zagości od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego
 2. Zobowiązuje  się rodziców  do przestrzegania obowiązujących Procedur Bezpieczeństwa na terenie szkoły
 3. Rodzice zobowiązani są na bieżąco do przekazywania dyrektorowi lub wychowawcy istotnych informacji o stanie zdrowia ucznia.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni nie posyłają do szkoły ucznia, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Mają też obowiązek zgłoszenia powyższej sytuacji dyrektorowi szkoły.
 5. Do szkoły przyjmowani są tylko zdrowi uczniowie, to znaczy bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,5oC, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
 6. W czasie pobytu ucznia w szkole rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do odbierania telefonów z placówki.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są także do:
 1.  bezwzględnego pilnowania, aby dziecko nie przynosiło niepotrzebnych przedmiotów, zabawek do placówki,
 2.  systematycznego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz o odpowiednim sposobie zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania,
 3. zapewnienia dziecku maseczki.
 1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do i ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, innych dzieci i ich rodziców, wynoszący, co najmniej 1,5 metry.
 2. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej, wyznaczonej w szkole, z zachowaniem zasady –1 rodzic do 1 dziecka


XIII.  Postanowienia końcowe

 1. Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z powyższymi procedurami i zobowiązują się je ściśle przestrzegać.
 2. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części IV pkt.4) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Busku Zdroju - /dla szkół/ 690933865- w godzinach pracy lub 604327104 w dni wolne /
 3. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.
 4. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część Procedury:
 1. Wprowadzane wymagania są konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione i wyjaśnione odbiorcom.
 2. Każdy pracownik szkoły poświadcza własnoręcznym podpisem zapoznanie się z niniejszą procedurą (załącznik 1).
 3. Szkoła zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażenia COVID-19.
 4. Rodzice informowani są poprzez zamieszczenie procedury na stronie internetowej szkoły.
 1. lista potwierdzająca zapoznanie się pracowników z Procedurą.
 2. deklaracja rodzica
 3. karty monitoringu codziennych prac porządkowych i dezynfekcyjnych.
 4. karta mierzenia temperatury ciała dziecka,
 5. karta mierzenia temperatury ciała pracownika.