Załącznik nr 1 do Procedur bezpieczeństwa podczas przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

 

Załącznik nr 1 do Procedur bezpieczeństwa podczas przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej  w Zagości

 

 

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

 

Oświadczam, że zapoznałem /zapoznałam się z dokumentem Procedury bezpieczeństwa podczas przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Zagości opracowane na podstawie Wytycznych MEN, CKE oraz GIS dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020r. egzaminów zewnętrznych oraz zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać jej postanowień.

 

 

 ………………………………………………………………………………………….

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)