PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PODCZASPRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w Szkole Podstawowej w Zagości

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PODCZASPRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

w Szkole Podstawowej w Zagości

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemiiCOVID-19, dotyczące wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej  w Zagościoraz uczniów klasy ósmej biorących udział w egzaminie ósmoklasisty.

2. Procedury zostały opracowane na podstawie wytycznych CKE, MEN i GIS dotyczących organizowania i przeprowadzenia w 2020r. egzaminów zewnętrznych. Celem procedur jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia COVID-19

3. Termin egzaminu ósmoklasisty: 16 – 18 czerwca 2020r. Termin dodatkowy: 7 – 9 lipca 2020r.

§ 1

ZDAJĄCY ORAZ INNE OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W ORGANIZOWANIU I PRZEPROWADZANIU EGZAMINU

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic/opiekun prawny nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający  wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

a. zdający,

b. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni,

c. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługęszatni itp.

d. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym

rodziców/opiekunów prawnych uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (2 długopisy z czarnym tuszem) oraz linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

8. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia  rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

§ 2

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO

1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbica – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

3. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

4. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

a. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;

b. wychodzi do toalety;

c. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

5. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

6. Zarówno zdający, jak i inni członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzeniu egzaminu w danej sali).

7. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi orazzdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

a. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywaćust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

b. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminuw odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, nanosi zmianyw SIOEO oraz powołuje nowy zespół nadzorujący.

8. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

§ 3

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PRZESTRZENI, BUDYNKÓW, POMIESZCZEŃ

1. Przy wejściu do szkoły jest wywieszona informacja:

a. dotycząca objawów zakażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu

b. zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej

c. zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego

d. zawierająca numery telefonów do służb medycznych

e. zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa ( 800 190 590).

2. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły mają bezwzględny obowiązek dezynfekcji rąk (przy wejściu umieszczony jest płyn do dezynfekcji oraz informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk).

3. Płyn do dezynfekcji rąk będzie dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu będzie umieszczona informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

4. Egzamin może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach szkolnych oraz w innych przewidzianych w przepisach miejscach, pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego.

5. Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. W roku szkolnym 2019/2020 z każdej saliegzaminacyjnej w każdym egzaminie, należy sporządzić plan sali egzaminacyjnej, dodatkowo wskazując odstępy zapewnione pomiędzy zdającymi.

 Sporządzanie planu sali egzaminacyjnej nie dotyczy sytuacji, gdy w danej sali egzaminacyjnej do egzaminu przystępuje tylko jeden zdający. Plany sal należy przesłać do OKE (jako załącznik do protokołu zbiorczego), a ich kopię pozostawić w dokumentacji szkoły.

6. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego również powinny zostać przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego.

Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej.

7. Wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczącew przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowi egzamin z języków obcychnowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD.

8. Sale egzaminacyjne będą wywietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu, dopuszczalne jest otwarcie jednego okna podczas całego egzaminu (jeżeli pogoda na  to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas).

9. Zdający będą mieli możliwość zostawienia rzeczy osobistych w szafkach szkolnych, przy czym pracownik szkoły będzie dbał o to, aby uczniowie zachowali między sobą odstęp min. 1,5 m.

10. Zapewniona będzie bieżąca dezynfekcja toalet, powierzchni dotykowych oraz płaskich.

11. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej będą dezynfekowane przed i po każdym egzaminie.

12. Dezynfekcji podlegać będą również:

a. odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia z języka angielskiego;

b. długopisy oraz linijki zapasowe przygotowane przez szkołę na wypadek potrzeby ich wypożyczenia.

13. Przeprowadzając dezynfekcję, pracownicy będą ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, przy ścisłym przestrzeganiu czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby zdający oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminów nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

14. Na terenie szkoły będzie przygotowane pomieszczenie do izolacji (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzeniaobjawów chorobowych.

§ 4

DODATKOWE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS EGZAMINU

1. Dyrektor szkoły zapoznaje zespół nadzorujący z zasadami bezpieczeństwa podczas egzaminu.

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor) poinformuje członków zespołu nadzorującegoprzeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdającychorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie(pod warunkiem uzyskania takiej wiedzy od rodziców w tygodniu poprzedzającym egzamin). Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”.

3. Paczki z arkuszami egzaminacyjnymi będą odbierane przez dyrektora szkoły lub upoważnionegoprzez niego nauczyciela od kuriera i otwierane w rękawiczkach. Po odebraniu paczek od kuriera paczki będą zdezynfekowane.

4. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

5. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący powinien poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

a. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

b. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjściado toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

c. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higienykaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lubchusteczką

d. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonymegzaminie.

6. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

7. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

§ 5

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U CZŁONKA ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO LUB U ZDAJĄCEGO

1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu  egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w pomieszczeniu do izolacji.

2. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy choroby w pomieszczeniu do izolacji, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie:

a. powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposóbpostępowania,

b. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnićzastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu.

Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzaniaegzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dlabezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających.

Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminuw danej sali oraz w protokole zbiorczym.

3. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w pomieszczeniu do izolacji, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

4. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, zdający powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

5. Po zakończonym egzaminie należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasiew części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

6. Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem zawarta jest w pkt IId dokumentu:

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 11/2020.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedury bezpieczeństwa na czas egzaminu ósmoklasisty wchodzą w życie z dniem podpisaniaprzez dyrektora.

2. Procedury obowiązują na czas przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.