Procedury bezpieczeństwa dotyczące realizacji konsultacji

 

Procedury bezpieczeństwa dotyczące realizacji konsultacji

w Szkole Podstawowej w Zagości

od 25 maja 2020 r. do odwołania

 

 

Postanowienia ogólne

 

            Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków szkoły. Organizacja konsultacji uwzględni wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Rodzice / opiekunowie prawni powinni zgłosić wybranemu nauczycielowi mailowo chęć skorzystania z konsultacji z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 12, aby prowadzący mógł kontrolować liczbę uczestników i przygotować materiał do pracy z dzieckiem.  Harmonogram konsultacji nauczycieli Szkoły Podstawowej w Zagości jest opublikowany na stronie internetowej placówki. Terminarz konsultacji jest dostosowany do planu lekcji aby uczeń nie opuszczał zajęć szkolnych.

 

Celem procedury jest określenie zasad organizacji konsultacji i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom korzystającym z konsultacji przedmiotowych w szkole podstawowej w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 

Organizacja konsultacji

 

1. Ze względu na sytuację epidemiczną liczebność grupy na konsultacje ogranicza się do 10 osób.

2.Udział uczniów w zajęciach i konsultacjach jest dobrowolny.                                                                                                                                                                        3.Zgłoszenia udziału  dziecka w  zajęciach, o których  mowa w procedurach  dokonuje rodzic/ prawny opiekun składając wypełnioną  deklarację uczestnictwa  oraz zgodę na mierzenie temperatury ciała droga mailową na adres :spzagosc @op.pl lub w wersji papierowej.

 

4 Konsultacje prowadzić będą nauczyciele nauczający przedmiotu w danej klasie.

5. Konsultacje odbywać się będą w wyznaczonej i stałej sali.

6. Należy zadbać o to, aby sale były wietrzone raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

7. Minimalna przestrzeń do zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna.

8. Odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń 1 ławka szkolna).

9. W sali, w której będą odbywać się konsultacje nie może być przedmiotów czy sprzętów, których nie można skutecznie zdezynfekować .

10. Uczniowie posiadać będą własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze . Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą na konsultacje niepotrzebnych przedmiotów.

12. Należy unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

13.Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami przebywającymi na konsultacjach.

 

14. Nauczyciele udzielający konsultacji powinni przygotować drogi szybkiej komunikacji z rodzicami (wykaz telefonów w dostępnym miejscu).

15. Opiekunowie uczniów powinni zachować dystans społeczny między sobą, wynoszący min. 1,5 m.

16. Obecność osób trzecich w szkole zostaje ograniczona do niezbędnego minimum, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

17. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do/z konsultacji mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, innych dzieci i ich rodziców, wynoszący, co najmniej 2 metry.

18. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej, wyznaczonej w szkole, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem na 15 m2

19. Po wejściu do szkoły dzieci kierują się do szatni. W szatni jednocześnie może przebywać  wyłącznie 1 dziecko w jednym boksie. W przypadku, gdy w boksie  szatni znajduje się 1 dziecko  należy czekać na wejście do szatni  w odpowiednich odstępach 2 m.  na korytarzu lub jeśli pogoda pozwala na zewnątrz budynku

 

20. Rodzice oczekują na odebranie dziecka przed budynkiem.

 

21. Rodzice/opiekunowie  przyprowadzający/ odbierający  dzieci musza być zdrowi, mieć zakryte     usta i nos oraz ubrane jednorazowe rękawiczki.

 

22. Dziecko do grupy/klasy  wprowadzane jest przez pracownika szkoły( starsi uczniowie sami kierują  się wprost do wyznaczonej sali).

 

23. Bezpośrednio przed wejściem do sali, uczeń udaje  się  do łazienki w celu umycia rąk.

 

24. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

25. Na podstawie pisemnej zgody rodzica przy wejściu sprawdzana jest dziecku temperatura  przy użyciu termometru bezdotykowego.

 

26. Jeżeli rodzic/uczeń  odmawia lub dziecko ma temperaturę powyżej 37,5º C nie może uczestniczyć w konsultacjach  na terenie szkoły.

 

27. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki

 

28. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, należy je odizolować w wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

 

29. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała.

 

30.Rodzic po odebraniu ze szkoły podstawowej dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania dziecka przez lekarza.

 

31.Po odebraniu dziecka z objawami zakażenia przez rodzica pomieszczenie lub miejsce, w którym przebywało należy zdezynfekować.

 

32.Wszelkie informacje rodzice uzyskują od nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny, komunikatory internetowe.

 

33. Podczas konsultacji uczniowie będą mieli możliwość wyjaśnienia trudnych, niezrozumiałych treści, usystematyzowania materiału, rozmowy z nauczycielami a także zostanie im umożliwiona  poprawa oceny na potrzeby klasyfikacji

 

34. Do szatni po skończonych zajęciach uczniowie wychodzą z zachowaniem odstępu czasowego i odległości, tak by w boksie szatni był jednocześnie nie więcej niż 1 uczeń..

 

35. Na terenie szkoły uczniowi nie wolno używać telefonów komórkowych.

 

 

Procedura higieny, czyszczenia i dezynfekcji  pomieszczeń i powierzchni

 

 

1. Osoby dorosłe, wchodzące do budynku powinny zdezynfekować ręce, obowiązkowe są również rękawiczki ochronne oraz maseczka, zakrywająca usta i nos.

2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu na konsultacje czy po skorzystaniu z toalety.

3.Nauczyciel jest odpowiedzialny za stosowanie podstawowych zasad zapobiegawczych przez  dzieci, które istotnie wpływają na ograniczenie ryzyka zakażeniem.

 

4.Nauczyciel powinien regularnie przypominać dzieciom o zasadach higieny, zaczynając każdy dzień pracy z grupą od zajęć poświęconych tej tematyce. Podczas zajęć prowadzonych w formie dostosowanej do wieku dzieci powinien zwrócić ich uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dokładne mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy  kasłaniu.

 

5. Dyrektor szkoły zapewnia sprzęt i środki, instruuje pracowników obsługi oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.

6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta, znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 

7. Pomieszczenia dezynfekowane są na bieżąco, przynajmniej 2 razy w ciągu dnia lub częściej w miarę potrzeb. Jednocześnie prowadzona jest dezynfekcja również wtedy, gdy jest wymagana interwencja środkami odkażającymi w konkretnych sytuacjach (sytuacja zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa).

Podłogi są myte i dezynfekowane codziennie na koniec dnia.

 

8. Przypory dostępne w szkole są dezynfekowane na bieżąco.

9. Personel konsultacji i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos.

10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych powinny być wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcje przy dozownikach z płynem do dezynfekcji. Należy też zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

 

Procedura zasad ochrony pracowników

 

 1. Procedury wprowadzone w placówce mają za zadanie przede wszystkim chronić zdrowie wszystkich przebywających w placówce osób oraz ich poczucie bezpieczeństwa, mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo oraz należytą staranność w wykonywaniu zaleceń   niniejszych procedur.
 2. Wszyscy pracownicy  zobowiązani są do wykonywania obowiązków z należytą starannością i stosowania się do procedur obowiązujących w szkole.
 3. Pracownicy zobowiązani są do zachowania odpowiedniego dystansu społecznego między sobą (minimum 1,5 m).
 4. Wszyscy pracownicy szkoły zostali zapoznani z zasadami nowego reżimu sanitarnego obowiązującego w placówce.
 5. Każdy pracownik zobowiązany jest dostosować swoje działania do systemu pracy obowiązującego w placówce.
 6. 5.     Każdy pracownik placówki zobowiązany jest do sprawdzenia temperatury swojego ciała        

i do poinformowania dyrektora o sytuacji atypowego podwyższenia temperatury.

 1. Pracownicy używają środków ochrony zgodnie z ich przeznaczeniem, jednocześnie stosując się do procedur ich używania i stosują zasady bezpiecznej utylizacji tych środków:

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia   COVID-19

 u dziecka / pracownika

 

 1. Wszystkie działania w przypadku pojawienia się symptomów chorobowych u dziecka muszą być prowadzone w poszanowaniu praw i godności dziecka. Najwyższym celem tych działań powinno być bezpieczeństwo wszystkich osób w placówce i dobro dziecka.
 2. Podejrzanym o zakażenie koronawirusem może być dziecko i pracownik placówki, u którego występują objawy ze strony układu oddechowego - suchy kaszel, ból mięśni, problemy z oddychaniem z towarzyszącą gorączką powyżej 37,5o C. U dzieci objawy zakażenia mogą przejawiać się łagodną chorobą układu oddechowego.
 3. W celu uchronienia innych dzieci i pracowników przed zakażeniem osoby podejrzane  o zakażenie COVID-19 będą izolowane w wyznaczonym pomieszczeniu ( świetlica).
 4. Dzieci i osoby dorosłe, które źle się poczują poddawane są kwalifikacji do dalszego postępowania, w zależności od objawów.
 5. W przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19 dziecka lub pracownika  do dyspozycji nauczycieli i pracowników  dostępne są numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.
 6. W przypadku niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem. Poinformować o tym pracodawcę.
 7. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: www.gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.
 8.  Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
 9.  Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w miejscach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i wydać zalecenie, aby zastosowały się do wytycznych GIS, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 10. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się po poradę lub konsultację do właściwej  powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 11. Wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione  odbiorcom. Każdy pracownik poświadcza własnoręcznym podpisem zapoznanie się z niniejsząprocedurą. Rodzice informowani są poprzez zamieszczenie procedury na stronie internetowej szkoły.
 12. Do przestrzegania procedury zobowiązani są: dyrektor , wszyscy pracownicy, uczniowie, rodzice dzieci uczęszczających do szkoły na konsultacje.
 13. W sytuacji gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy nauczyciela lub innego pracownika szkoły i zaobserwuje on co najmniej jeden z objawów mogących świadczyć o zakażeniu powinien:

1)     osłonić usta i nos maseczką ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia,

2)     jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, 

3)     do czasu otrzymania pomocy odizolować się od dzieci i innych osób pracujących  w szkole

4)     powiadomić dyrektora  o swoim podejrzeniu i podjętych działaniach,

5)     dalszy tryb postępowania określi Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,

6)     w przypadku gdy osobą podejrzaną o zakażenie jest nauczyciel, opiekę nad grupą przejmuje inna osoba wskazana przez dyrektora.

 

 1. W sytuacji gdy podejrzenie zakażenia koronawirusem dotyczy dziecka:

1)      należy je odizolować w wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły

2)     nauczyciel opiekujący się grupą natychmiast powiadamia dyrektora placówki o złym samopoczuciu dziecka i występujących objawach,

3)     osoba wyznaczona bezzwłocznie zaprowadza dziecko do wyznaczonego pomieszczenia zapewniającego izolację,

4)      dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała.

5)     rodzic po odebraniu ze szkoły podstawowej dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania dziecka przez lekarza.

6)     .po odebraniu dziecka z objawami zakażenia przez rodzica pomieszczenie lub miejsce, w którym przebywało należy zdezynfekować.

7)     dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona zawiadamia Rodziców o podejmowanych działaniach i Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

8)     nauczyciel grupy pozostaje z resztą dzieci w sali zapewniając im opiekę
i bezpieczeństwo,

9)     osoba opiekująca się dzieckiem z podejrzeniem zakażenia nakłada dziecku maskę i zabezpiecza siebie, zakładając fartuch lub kombinezon ochronny,  rękawiczki i maskę oraz pozostaje z dzieckiem w izolacji do odwołania,

10) po przyjeździe Rodziców do szkoły opiekę nad dzieckiem przejmują Rodzice i postępują zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,

11) decyzja w sprawie osób (dzieci, pracowników), które miały bliski kontakt z podejrzanym  o zakażenie dzieckiem lub pracownikiem szkoły powinna zostać podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi, pracownikami oraz rodzicami dzieci uczęszczających do placówki.

 

 1. .Rodzice powiadamiani są niezwłocznie po zaobserwowaniu nieprawidłowości - telefonicznie.
  W łatwo dostępnym dla personelu miejscu dostępna jest lista z najważniejszymi numerami do Rodziców dzieci przebywających w szkole.

Powiadamianie służb

INFOLINIA NFZ – 800 190 590

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku - Zdroju – telefon alarmowy  604 327 104, lub  41 378 35 73  lub  41 378 17 79 lub 41370 20 80

Numer alarmowy 112 lub 999.

POSTANOWIENIA KONCOWE

 1. Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z powyższymi procedurami i zobowiązują się je ściśle przestrzegać.
 2. Procedura obowiązuje od  dnia 25 maja 2020r. do czasu odwołania pandemii na terenie kraju.
 3. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część Procedury:

1)     deklaracja woli uczęszczania dziecka na konsultacje

2)     oświadczenie rodzica

3)     oświadczenie pracowników,

4)     karty monitoringu codziennych prac porządkowych i dezynfekcyjnych.

5)     zgoda na mierzenie  dziecku temperatury ciała,

6)     karta mierzenia temperatury ciała pracownika,

7)     harmonogram konsultacji dla uczniów klas VIII,

8)     harmonogram konsultacji dla uczniów wszystkich klas.

 

 

 

Procedury zostały przygotowane na podstawie :

1. Kalendarza zmian Ministerstwa Edukacji Narodowej w szkołach i placówkach do wakacji  z dnia 13   maja 2020r.

2. Dodatkowych wytycznych MEN  dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły z dnia 14 maja 2020 r.

3. Wytycznych GIS, MZ i MEN  z dnia  15 maja 2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr1

 

 

Deklaracja udziału dziecka w  konsultacjach przedmiotowych w Szkole Podstawowej w Zagości

 

 

Deklaruję udział dziecka:

…………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko, data urodzenia)

 

w konsultacjach przedmiotowych od dnia …………………………………………………….

 

 

 

 

 Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nikt z domowników i najbliżej rodziny nie przebywa na kwarantannie.

 

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury  mojego dziecka podczas przyjścia i wyjścia dziecka z konsultacji z nauczycielami w Szkole Podstawowej  w Zagości.

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Procedurami Bezpieczeństwa dotyczącymi realizacji

konsultacji w Szkole Podstawowej  w Zagości od 25 maja 2020r. do odwołania. i zobowiązuję się do jej przestrzegania.

 

 

 

…………………………….                                

Miejscowość i data                                                

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(czytelny podpis matki/opiekuna prawnego                        i/lub                                  (czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego