Procedury zwalniania uczniów

Procedury zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach dydaktycznych


Zasady zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych:

a)      przewidziane  z mocy prawa;

b)      na prośbę rodziców;

c)      z powodu złego samopoczucia ucznia na jego prośbę.

Zasady zwalniania uczniów z zajęć szkolnych określonych przepisami prawa:

          Dyrektor może zwolnić ucznia z zajęć na podstawie odpowiednich zapisów w statucie szkoły oraz rozporządzenia MEN z dnia 24. 08. 2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Zwolnienia te dotyczą:

 • zajęć z WF i informatyki na prośbę rodziców przy jednoczesnym okazaniu opinii lekarza;
 • religii, gdy rodzice złożyli oświadczenie z wyrażeniem życzenia, by dziecko na te zajęcia nie uczęszczało.

Ucznia z zajęć może też zwolnić:

 • Za zgodą Dyrektora Szkoły – nauczyciel – opiekun, w przypadku uczniów, którzy zostają pod jego opieką i reprezentują szkołę zawodów sportowych, olimpiad, konkursów itp.
 • Za zgodą Dyrektora Szkoły – wychowawca klasy w przypadku osobistej prośby rodzica, po wypełnieniu karty zwolnienia przez rodzica, z rzeczowym uzasadnieniem zawierającym formułę: ,, Biorę odpowiedzialność za córkę / syna” z czytelnym podpisem i datą wystawienia.
 • W przypadku zwolnienia z zajęć ucznia reprezentującego szkołę, w dzienniku wychowawca wpisuje ,,zw”i przyjmuje przy wyliczaniu frekwencji, że uczeń był obecny na zajęciach. W pozostałych przypadkach  wpisuje się nieobecność usprawiedliwiona.

Zasady zwalniania uczniów z zajęć szkolnych na prośbę rodziców:

 • Ucznia można zwolnić tylko na pisemną prośbę rodziców odnotowaną w zeszycie kontaktów z wychowawcą. Rodzice uzasadniają przyczynę zwolnienia i odnotowują ich odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu.
 • Prośbę o zwolnienie uczeń powinien pokazać zaraz po przyjściu do szkoły.
 • Wychowawca podejmuje decyzję o zwolnieniu lub może odmówić zwolnienia, jeśli:

- uzna, że uczeń sam napisał prośbę i sfałszował podpis,

- w dniu zapowiedzianych prac pisemnych, uczeń może być zwolniony jedynie z ważnych powodów ( wizyta u lekarza, pogrzeb, sprawy urzędowe).

 • W razie wątpliwości, wychowawca kontaktuje się telefonicznie z rodzicami, zanim wyrazi zgodę na nieobecność ucznia na zajęciach.
 • Wychowawca klasy pobiera zwolnienie od ucznia i dokonuje zapisu zwolnienia w dzienniku lekcyjnym.
 • Jeśli wychowawca  w danym dniu jest nieobecny, ucznia może zwolnić ten nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń się zwalnia.
 • Kartę zwolnienia wydaje wychowawca rodzicowi na zebraniu klasowym prawni opiekunowie ucznia, którzy podjęli decyzję o zwolnieniu syna / córki z zajęć lekcyjnych wypełnia kartę z podaniem ogólnej przyczyny zwolnienia zawierającym formułę ,, Biorę odpowiedzialność za córkę / syna” z wyraźnym, czytelnym podpisem i datą wystawienia.
 • Uczniowie mogą być zwalniani do domu z pierwszych i ostatnich zajęć lekcyjnych w  przypadku nieobecności nauczyciela, jeśli wychowawca uzyskał wcześniej zgodę na piśmie od rodzica. W przeciwnym razie dyrektor szkoły zapewnia uczniom opiekę do czasu zakończenia zajęć.

Zasady zwalniania uczniów na ich prośbę z powodu złego samopoczucia:

 • Każda informacja od ucznia o złym samopoczuciu musi być poważnie potraktowana i zobowiązuje nauczyciela do udzielenia mu pomocy.
 • Zwolnienie ucznia z zajęć z powodu złego samopoczucia powinno być połączone  z:

- powiadomieniem dyrektora szkoły o zdarzeniu,

- powiadomieniem rodziców ucznia o złym samopoczuciu dziecka i konsultowaniu z     nimi wszystkich działań.

 • Do czasu przybycia rodziców uczeń pozostaje pod opieką osoby dorosłej.

Usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach dydaktycznych

 • Wychowawca klasy jest odpowiedzialny za terminowe rozliczanie uczniów za nieobecności.
 • Nauczyciel prowadzący zajęcia odpowiedzialny jest za rzetelne odnotowywanie nieobecności ucznia na zajęciach.
 • Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków.
 • W przypadku nieobecności ucznia powyżej 5 dni, wychowawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie przyczyn tej nieobecności.
 • Uczeń zobowiązany jest do usprawiedliwiania nieobecności na pierwszej godzinie wychowawczej po powrocie do szkoły, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od przyjścia do szkoły.
 • Wychowawca nie ma obowiązku usprawiedliwiania nieobecności ucznia po upływie 7 dni od chwili jego powrotu do szkoły.
 • W przypadku, kiedy uczeń opuścił w danym miesiącu bez usprawiedliwienia powyżej 20 godzin, wychowawca zobowiązany jest udzielić mu upomnienia i odnotować ten fakt w dzienniku oraz powiadomić rodziców. Jeśli takie nieobecności będą się powtarzały w kolejnych miesiącach wychowawca o tym fakcie powiadamia Dyrektora Szkoły.